028-68676234

QQ咨询

电话:028-68676234
邮箱:wanhecheng@qq.com
手机:028-68676234
地址:万和城中山路189号万和城集团

万和城登录新闻

万和城注册公布善性命没有长(汉文、壮文)

作者:万和城 发布时间:2020-04-05 21:46
 万和城注册公布善性命没有长(汉文、壮文)

  “执子之手,与子偕老”。这一诗词名句,大致意思是:今生拉着你的手永结美好,与您永不分离白头到老!它千百年来一直让人传诵,成了生死不渝的爱情代名词。

  当亲眼看到的场面却是:一对相爱的人携手永结美好,眼下却面临生死离别不能白头到老!那情那景,令人伤心欲绝,欲语泪先流。

  那天晚上,我陪妻子到南宁市中医一附院,去看望她那已经病危的姨丈。不曾想到,年仅56岁的姨丈,已经到了生命的最后几天;更不曾想到,姨丈和小姨一对恩爱夫妻,竟面临生离死别无法携手到老了。

  曾听人说过:好人往往命不长。这话听起来令人心里发毛,难道坏人才长命。可是稍留心观察,发现这世界偏有这等怪现象:好人往往过得不好,有的还活得不长;坏人却过得挺滋润,有的作恶多端却长命。

  姨丈夫妇是一对善良的夫妻,是两个地地道道的好人。他们两人当年同在某一工厂,后来工厂不行了双双下岗。之后两人到处打工维持生计,日子过得十分清苦。二十几年前,在工厂还分得一套福利房,而今过去二十几年,家里却没什么改变:家具还是旧的,家用电器已破旧不堪。也就是说,他家的生活维持甚至还略低于当年的水平。

  即便这样清苦的日子,他们也是本分做人:在家门外摆个临时小烟摊,宁可少赚钱也不卖假烟。在他们家里,经常看到这样的场面:每周买些骨头炖汤,给孩子补身子,夫妇俩时常是咸菜拌稀饭。夫妇俩不仅对孩子充满爱心,而且夫妻间一直感情很好,即使日子过得非常艰难,也从未听说过他们有大吵大闹的,听到的多是一方对另一方身体的担心;他们夫妇俩对人友善,乐于助人,左邻右舍相处融洽,外人对他们口碑极好。

  不幸的是,他们只求一日三餐、平平安安过日子,然而却过着时常为找买菜钱担忧的苦日子。更不幸的是,由于糊口都成问题,更别提注意养身进行体检了。因此,数年前小姨开始焦急地发出求救信号:姨丈肝硬化了,怎么办?去年,她又痛苦地四处求救:姨丈肝癌晚期了,怎么办啊?

  探视姨丈的夜晚,只见小姨孤苦地坐在病床边,木讷地不知道说什么,只是不停地轻抚着姨丈的手,似乎心中还想着要永远执子之手,与子偕老。

  姨丈已经被病魔折磨不成样子,不仅已经几天说不出话,而且连睁开眼睛力气也没有了。

  我们不知道该怎么安慰小姨,空气里充满压抑沉重的气氛,心里阵阵酸楚泪水在眼眶里不停地流。也不知道坐了多久,该告别离开时,我和妻子轻轻说声:“姨丈,你好好休息!”

  不曾想到,这时候,姨丈突然艰难地睁开眼皮,,无神的眼睛对着我们,我赶紧伸出手去抓住他那只皮包骨的手,他的手在我握住之后,轻微动了一动。

  我知道,这是最后的握手。

  出了医院门,我不禁欷歔不已,妻子也已抽泣不止。

  我不停地摇头:好人为什么过得这么苦?好人为什么这么命短?

  Bouxsienh Mingh Dinj

  Ciuhvunz gvaq ndaej ndei wngdang dwg yienghneix: Miz gwn miz daenj, song gvanbaz mbouj miz cai mbouj miz nanh daengz geq。

  Hoeng, gou raen doiq gvanbaz ndeu dwg yienghneix: Songde caengz geq couh miz boux ndeu yaek bae gonq lo。

  Haemhhaenx, gou buenx mehyah bae yihyen yawj naxgwiz de。 Dou siengj mbouj daengz, naxgwiz ngamq 56 bi, couh bingh naek gouq mbouj ndaej lo; dou engq siengj mbouj daengz, song gvanbaz de doxndiep doxgyaez, dauq mbouj ndaej doengz mingh daengz geq。

  Dingq vunz gangj gvaq: Bouxsienh mingh dinj。 Vah neix nanz dingq, vunzvaih dauq mingh raez? Mwngz gaej gangj, seizneix caen miz cungj saeh neix: Bouxsienh gvaq mbouj ndei,cungj deng dai gonq; vunzvaih dauq gvaq ndaej ndei, lij mingh raez dem。

  Naxgwiz song gvanbaz cungj sienh, gaxgonq songde doengz youq aen gunghcangj he, doeklaeng song vunz deng roengzgangj le, dauqcawq dajgoeng, saedceij gig nanz gvaq。 Caeklaiq ngeihcib geij bi gonq gunghcangj lij baen aen ranz he hawj songde, mboujnex seizneix ra ranz youq cungj nanz。 Ngeihcib lai bi gvaqbae lo,doxgaiq ndaw ranz de cungj dwg gaeuqgeq, gangj caen lo, ranz de seizneix beij ngeihcib lai bi gaxgonq lij hoj gvaq。

  Yienznaeuz ranz hoj, hoeng guhvunz mbouj bienq: Youq ranz rog baij aen dan gai ien, miz vunz dawz iengyaj daeuj hawj de gai de cungj mbouj haengj gai, danghnaeuz gai ien’gyaij de ij canh cienz lai di。

  Yienznaeuz gungzhoj, hoeng ranz vunz doxndiep doxgyaez, song gvanbaz mbouj sij ndaej gwn, hix aeu hawj lwgnyez gwn ndei di。 Song gvanbaz cungj mbouj doxceng, youh maij bang vunz, vunz cungj haenh ranz vunz neix sienh。

二维码

网站地图(XML)网站地图(HTML)


Copyright © 2002-2019 万和城 版权所有