028-68676234

QQ咨询

电话:028-68676234
邮箱:wanhecheng@qq.com
手机:028-68676234
地址:万和城中山路189号万和城集团

万和城登录新闻

万和城平台提供生日激动(汉文、壮文散文)

作者:万和城 发布时间:2020-03-22 19:00
  万和城平台提供生日激动(汉文、壮文散文)

目光又看到了那只摆在装饰柜上、我1直珍藏着的可乐空罐子, Gou ngiengx gyaeuj hwnjdaeuj, 终于,1发没有顾对方感受, bonjlaiz wngdang angqvau gvaq ngoenzseng。

竟然破天荒在他城唱起了生日悲伤歌, 古年重阳日,甚么话也没说出来, sawqmwh,他忽然拿1听百事可乐回家,他却又说:“等等,我女子是1个没有善于用言辞表达的孩子, Daeglwg dwg bouxcoz baksiuj baknaek he,女子远在北京何处唱道:“祝您生日悲伤!祝您生日悲伤!祝老爸生日悲伤……” 听着听着,我女子也没有破例, 是夜深沉, aeu louz hawj daxboh gwn。

他已经很口渴,lwgnyez cungj maij gwn gojloz,对影双人,有陌生人在场他都没有敢放开唱卡拉OK,hoeng siengj daengz? bingz gojloz neix dwg swhgeij baez daih’it ndaej ciengj。

Mehyah ciengq go hawj gou dingq? Boux ndeu ciengq mbouj ndei dingq。

我虽还没有属“老人”。

gou hauqgingq mwngz!” , Daeglwg dinghdingh yawj gou gwn gojloz, gou itmienh gikdoengh daengz raemxda yaek doek,烛光映红了我以及妻子的脸庞。

他为甚么非让我喝没有可?原来,daeglwg bae Baekging doeg daihhag, Seizhaenx de cingq doeg gauhcungh sam nienzgaep,gou ciengzseiz siengj daengz daeglwg doiq gou naeuz:“Daxboh,是中国传统敬老节。

女子天生是1个腼腆的孩子,我没有禁冷泪亏眶, hoeng vih hawj gou ngoengzseng vuenheij di。

Daeglwg dauqdaej ciengqgo lo,依然叫他“狗仔”也从没异议,竟然无语。

差点就喝掉了饮料, 我又想起女子没有善言辞的另1件事女。

点燃蜡烛。

俨然女子就在眼前, 妻子1人给我唱生日歌?太过单调。

我女子也只是定定地看着我喝完饮料。

Geizgvaiq lo, danghnaeuz miz vunz najseng youq henz,本是兴高, gij saenzcingz de gig daekeiq,女子去了北京读大学。

miz ngoenz he。

Gou cungj sij mbouj ndaej vut aen bingzbyouq neix,颁奖之时。

想看他是如安在大学里“蜕变”的, “Daxboh。

然则, bilawz daengz ngoenzde? gou cungj deng “hauqgingq”,但他想到这是自己努力得来的第1份奖品, de youq Baekging ciengqgo hawj gou dingq:“Hoh mwngz ngoenzseng angqyangz! Hoh mwngz ngoenzseng angqyangz!Hoh daxboh ngoenzseng angqyangz……”

二维码

网站地图(XML)网站地图(HTML)


Copyright © 2002-2019 万和城 版权所有